‘Nincs kategorizálva’ kategória archívum

Vészhelyzet alatti ügyfélfogadásról tájékoztatás

2020. november 11. szerda

Szociális célú tűzifa iránti kérelem 2020

2020. október 29. csütörtök

Szociális Tűzifa Kérelem

Testületi ülések jegyzőkönyvei

2020. október 28. szerda

2015. év nyílt testületi ülések jegyzőkönyvei

2015.01.29.
2015.02.10.
2015.02.12.
2015.03.18.
2015.03.31.
2015.04.10.
2015.04.30.
2015.05.21.
2015.06.12.
2015.06.25.
2015.07.28.
2015.08.27.
2015.09.24.
2015.10.13.
2015.10.26.
2015.11.30.


2014. év nyílt testületi ülések jegyzőkönyvei

2014.02.05.
2014.03.17.
2014.04.17.
2014.06.24.
2014.07.24.
2014.08.28.
2014.09.11.
2014.10.02.
2014.12.04.


2013. év nyílt testületi ülések jegyzőkönyvei

2013.02.13.
2013.02.27.
2013.04.09.
2013.04.30.
2013.05.14.
2013.06.18.
2013.06.25.
2013.08.29.
2013.09.26.
2013.10.10.
2013.10.31.
2013.12.03.
2013.12.19.


2012. év nyílt testületi ülések jegyzőkönyvei

2012.01.26.
2012.02.13.
2012.02.13. – Együttes; Ozora-Fürged
2012.03.22.
2012.04.17. – Együttes; Ozora-Fürged
2012.04.18.
2012.05.17.
2012.05.30.
2012.06.27.
2012.08.28.
2012.09.18.
2012.10.16.
2012.11.28.
2012.12.17.


2011. év nyílt testületi ülések jegyzőkönyvei

2011.01.27.
2011.02.15.
2011.02.15. – Együttes; Ozora-Fürged
2011.03.24.
2011.04.12.
2011.04.21.
2011.05.12.
2011.06.30.
2011.09.07.
2011.09.22.
2011.11.10.
2011.11.29.
2011.12.15.
2011.12.15. – Közmeghallgatás

Fürged Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyvei

2020. október 14. szerda

2020. február 13. (mellékletek)

2020. július 14. (mellékletek)

2020. augusztus 25.

Fürged Község temetőjének nyilvántartása

2020. október 13. kedd

Temetői nyilvántartás elérhető az alábbi linken:

http://imc.flexiton.hu/memoriter/furged/s191o.html

Pályázati felhívás Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra 2020.

2020. október 1. csütörtök

“A” típusú Pályázati kiírás

“A” típusú pályázati űrlap (MINTA)

 

“B” típusú Pályázati kiírás

“B” típusú pályázati űrlap (MINTA)

Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

2020. szeptember 22. kedd

Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági felhasználási célú kutak döntő többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik. Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása, amelyre a vízkészletek mennyiségével való fenntartható gazdálkodás (vagyis ne használjunk többet, mint amennyi víz utánpótlódik, mert az hosszútávon a vízadó rétegek és ezzel a kút kimerüléséhez is vezet) miatt van szükség. Másrészt felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak, esetleges szennyeződésének nyomon követése is kiemelt cél annak érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő minőségű vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés terjedését nagy mértékben elősegítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vizeink minőségének javítása, a szennyeződés terjedésének megállítása költséges, hosszú folyamat. A kutak olyan műszaki létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín alól, építésük hozzáértést igényel. Az engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mellett létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készítse, így az engedély egyfajta minőségi garanciát is jelent. Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény kielégítésére használják, a kút saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a kitermelt víz minőségének meg kell felelnie az ivóvízminőségi követelményeknek. A meglévő ivóvízmű, ha a vezetékes ivóvízellátás közben kiépült, egyéb házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető és továbbhasznosítható. A települési önkormányzat jegyzője talajvizet és parti szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat engedélyt. Általánosságban elmondható, hogy a talajvíz minősége Magyarországon döntő többségében emberi fogyasztásra alkalmatlan, ezért ivóvízcélú hasznosítás esetén kiemelt fontosságú a vízminőség vizsgálata. A mélyebb, réteg-, vagy karsztvizet kitermelő kutak engedélyezése a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik (https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg). Arról, hogy egy kiépítendő, vagy már kiépített kút melyik hatóság hatáskörébe tartozik (melyiknél kell engedélyt kérni), a helyi település jegyzőjétől érdemes előzetesen érdeklődni.

A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
• Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során keletkező szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
• Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
• A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
• A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a vízjogi engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció benyújtása szükséges.

A kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély nyújtja be, papír alapon. Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.

Lakossági értesítés – 2020.08.06.

2020. augusztus 6. csütörtök

Tisztelt Lakosság!
A tudomásomra jutott, hogy az állattelepről nemrégiben eltulajdonítottak 10 db sertést. Felhívnám a figyelmet, hogy az említett sertések többféle gyógyszerekkel voltak ellátva, így húsuk emberi fogyasztásra nem alkalmasak!

 

Barkóczi József
polgármester

Tájékoztatás csendháborítás szabályairól

2020. május 14. csütörtök

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

Fentiek ismeretében kérem a tisztelt lakosságot, hogy a békés egymás mellett élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a szomszédok szükségtelen zavarását elkerülni.

 

                                                                                                                                                      Barkóczi József
                                                                                                                                                      polgármester

Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyott dokumentációja

2020. május 8. péntek

Dokumentáció

SZAB Bel_4000_Kicsi

SZERK_ 10.000_Nagy

tervalapok_SZAB M

tervalapok_TSZT_M